Oznámenie č. 562/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dohovoru o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Dohovoru o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou zisku združených podnikov z 23. júla 1990 v znení dohovoru z 21. decembra 1995 a protokolu z 25. mája 1999

Čiastka 214/2006
Platnosť od 12.10.2006
Redakčná poznámka

Pre Slovenskú republiku nadobudol dohovor platnosť 1. apríla 2006 v súlade s článkom 5.