Vyhláška č. 56/2006 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na dokumentáciu systému kvality držiteľa povolenia, ako aj podrobnosti o požiadavkách na kvalitu jadrových zariadení, podrobnosti o požiadavkách na kvalitu vybraných zariadení a podrobnosti o rozsahu ich schvaľovania

Čiastka 25/2006
Platnosť od 08.02.2006 do31.12.2011
Účinnosť od 01.03.2006 do31.12.2011
Zrušený 431/2011 Z. z.