Oznámenie č. 559/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 3. mája 2006 č. 11968/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín

Čiastka 213/2006
Platnosť od 12.10.2006 do14.01.2008
Zrušený 3/2008 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. októbra 2006.

Pôvodný predpis

12.10.2006