Oznámenie č. 558/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca kontaminanty v potravinách

Čiastka 213/2006
Platnosť od 12.10.2006
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 514/2007 Z. z. a nadobudnú účinnosť 1. decembra 2007.