Nariadenie vlády č. 555/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku

Čiastka 212/2006
Platnosť od 10.10.2006
Účinnosť od 15.10.2006

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.10.2006 Aktuálne znenie