Vyhláška č. 55/2006 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie

(v znení č. 35/2012 Z. z., 9/2018 Z. z.)

Čiastka 25/2006
Platnosť od 08.02.2006
Účinnosť od 01.02.2018