Úplné znenie č. 545/2006 Z. z.Úplné znenie zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame

Čiastka 208/2006
Platnosť od 06.10.2006

Pôvodný predpis

06.10.2006