Oznámenie č. 544/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a jej dodatkov

Čiastka 207/2006
Platnosť od 04.10.2006
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.