Vyhláška č. 532/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany

(v znení č. 444/2007 Z. z., 399/2012 Z. z.)

Čiastka 204/2006
Platnosť od 29.09.2006
Účinnosť od 01.01.2013

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2013 399/2012 Z. z. Aktuálne znenie
01.10.2007 - 31.12.2012 444/2007 Z. z.
01.10.2006 - 30.09.2007

Pôvodný predpis

29.09.2006