Zákon č. 528/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 203/2006
Platnosť od 27.09.2006
Účinnosť od 15.10.2006 do31.12.2018
Zrušený 308/2018 Z. z.

OBSAH