Vyhláška č. 518/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podmienky zdravotnej spôsobilosti a zdravotnej klasifikácie na výkon mimoriadnej služby alebo alternatívnej služby registrovaných občanov, vojakov v zálohe a vojakov mimoriadnej služby

Čiastka 199/2006
Platnosť od 22.09.2006
Účinnosť od 01.10.2006 do01.01.2016
Zrušený 380/2015 Z. z.