Vyhláška č. 51/2006 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zabezpečenie fyzickej ochrany

Čiastka 24/2006
Platnosť od 08.02.2006
Účinnosť od 01.03.2006