Vyhláška č. 51/2006 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zabezpečenie fyzickej ochrany

Čiastka 24/2006
Platnosť od 08.02.2006
Účinnosť od 01.03.2006

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2006 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

08.02.2006