Vyhláška č. 505/2006 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa alebo konečného spotrebiteľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu

(v znení č. r1/c229/2006 Z. z.)

Čiastka 193/2006
Platnosť od 09.09.2006 do30.06.2010
Účinnosť od 15.09.2006 do30.06.2010
Zrušený 283/2010 Z. z.