Oznámenie č. 502/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uložení Vyhlásenia Slovenskej republiky k Dohovoru Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov

Čiastka 191/2006
Platnosť od 01.09.2006

502

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. augusta 2006 bolo u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov v New Yorku uložené Vyhlásenie Slovenskej republiky k Dohovoru Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu (oznámenie č. 621/2003 Z. z.), ktoré nadobudlo platnosť 9. augusta 2006.

VYHLÁSENIE

Slovenskej republiky k Dohovoru Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu k článku 18 ods. 13

V zmysle článku 18 ods. 13 je príslušným orgánom na prijatie žiadosti Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. V naliehavých prípadoch možno žiadosti zaslať prostredníctvom Medzinárodnej organizácie kriminálnej polície (Interpol).

Týmto vyhlásením sa nahrádza Vyhlásenie Slovenskej republiky podľa článku 18 ods. 13 Dohovoru Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu urobené pri uložení ratifikačnej listiny (oznámenie č. 621/2003 Z. z.).