Nariadenie vlády č. 501/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 531/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 321/2006 Z. z.

Čiastka 191/2006
Platnosť od 01.09.2006 do30.09.2008
Účinnosť od 01.09.2006 do30.09.2008
Zrušený 373/2008 Z. z.

OBSAH