Oznámenie č. 499/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 31. augusta 2004 č. 2108/2004-100 o poskytovaní pomoci z finančných zdrojov Európskej únie na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 10. augusta 2005 č. 3090/2005-100

Čiastka 189/2006
Platnosť od 26.08.2006 do31.08.2007
Zrušený 412/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembra 2006.