Vyhláška č. 492/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Čiastka 187/2006
Platnosť od 26.08.2006
Účinnosť od 01.01.2015
Redakčná poznámka

s výnimkou bodu 10 v čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2015

OBSAH