Vyhláška č. 48/2006 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe ohlasovania prevádzkových udalostí a udalostí pri preprave a podrobnosti o zisťovaní ich príčin

(v znení č. 32/2012 Z. z.)

Čiastka 24/2006
Platnosť od 08.02.2006
Účinnosť od 01.03.2012