Vyhláška č. 48/2006 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe ohlasovania prevádzkových udalostí a udalostí pri preprave a podrobnosti o zisťovaní ich príčin

(v znení č. 32/2012 Z. z.)

Čiastka 24/2006
Platnosť od 08.02.2006
Účinnosť od 01.03.2012

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2012 32/2012 Z. z. Aktuálne znenie
01.03.2006 - 29.02.2012

Pôvodný predpis

08.02.2006