Vyhláška č. 477/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 518/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o registrácii liekov

Čiastka 181/2006
Platnosť od 15.08.2006
Účinnosť od 01.09.2006

OBSAH