Oznámenie č. 473/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na všeobecne prospešné aktivity v pôdohospodárstve

Čiastka 179/2006
Platnosť od 29.07.2006
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2007. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 354/2007 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. augusta 2007.