Vyhláška č. 471/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané v znení neskorších predpisov

Čiastka 178/2006
Platnosť od 29.07.2006 do31.10.2008
Účinnosť od 24.08.2007 do31.10.2008
Zrušený 163/2001 Z. z.

OBSAH

471

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 12. júla 2006,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané v znení neskorších predpisov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 5 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení zákona č. 434/2004 Z. z. a zákona č. 308/2005 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Čl. I

Príloha k vyhláške Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané v znení vyhlášky č. 180/2003 Z. z., vyhlášky č. 275/2004 Z. z., vyhlášky č. 698/2004 Z. z. a vyhlášky č. 225/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V bode XXIX v tabuľke Karcinogénne látky a prípravky kategórie 1 sa dopĺňajú tieto látky:

Tabuľka 01

2. V bode XXIX v tabuľke Karcinogénne látky a prípravky kategórie 1 položky s indexovými číslami 024-001-00-0, 601-020-00-8, 612-022-00-3 a 612-042-00-2 sa nahrádzajú takto:

Látky Indexové číslo ES číslo CAS číslo Poznámky
oxid chrómový 024-001-00-0 215-607-8 1333-82-0 E
benzén 601-020-00-8 200-753-7 71-43-2 E
2-naftylamín; beta-naftylamín 612-022-00-3 202-080-4 91-59-8 E
benzidín;
4,4'-diaminobifenyl; bifenyl- 4,4'-ylenediamín
1, ľ-bifenyl-4,4'-diamín
612-042-00-2 202-199-1 92-87-5 E

3. V bode XXIX v tabuľke Karcinogénne látky a prípravky kategórie 2 sa dopĺňajú tieto látky:

Látky Indexové číslo ES číslo CAS číslo Poznámky
izobutyl-nitrit 007-017-00-2 208-819-7 542-56-3 E
sulfid kademnatý 048-010-00-4 215-147-8 1306-23-6 E
kadmium (pyroforické) 048-011-00-X 231-152-8 7440-43-9 E
izoprén (stabilizovaný)
2-metylbuta-1,3-dién
601-014-00-5 201-143-3 78-79-5 D
chloroprén (stabilizovaný)
2-chlórbuta-1,3-dién
602-036-00-8 204-818-0 126-99-8 D, E
1,2,3 -trichlórpropán 602-062-00-X 202-486-1 96-18-4 D
1 -chlór-4- (trichlórmetyl)benzén 602-093-00-9 226-009-1 5216-25-1 E
bis [4- (dimetylamino) fenyl] ketón
Michlerov ketón
606-073-00-0 202-027-5 90-94-8
oxiránmetanol, 4-metylbenzénsulfonát (S)- 607-411-00-X 417-210-7 70987-78-9
2-nitrotoluén 609-065-00-5 201-853-3 88-72-2 E
(metylénbis(4, l-fenylenazo(l-(3- (dimetylami-
no)propyl)-l,2-dihydro-6-hydroxy-4-metyl-2-
-oxopyridín-5,3-diyl)))-1, ľ-dipyridíniumdi-
-chlorid dihydrochlorid
611-099-00-0 401-500-5
diaminotoluén, technický výrobok
- zmes [2] a [3]
metylbenzéndiamín [1]
2,4,5-trimetylanilín [2]
4-chlór-2-metylanilínium-chlorid [3]
612-151-00-5 246-910-3 [1]202-453-1 [2]
212-513-9 [3]
25376-45-8 [1]95-80-7 [2]
823-40-5 [3]
E
4-chlór-2-metylanilín [1]
4-chlór-2-metylanilín [2]
612-196-00-0 202-441-6 [1]
221-627-8 [2]
95-69-2 [1]
3165-93-3 [2]
E
2,4,5-trimetylanilín [1]
chlorid 2,4,5-trimetylanilínia [2]
612-197-00-6 205-282-0 [1]
-[2]
137-17-7 [1]
21436-97-5 [2]
E
4,4'-sulfándiylbisanilín [1] a jeho soli 612-198-00-1 205-370-9 [1] 139-65-1 [1] E
4,4'-oxydianilín [1] a jeho soli
p-aminofenyléter [1]
612-199-00-7 202-977-0 [1] 101-80-4 [1] E
4-metoxy-1,3-fenyléndiamín[ 1 ]
4-metoxybenzén-1,3-diamíniuin-sulfát [2]
612-200-00-0 210-406-1 [1]
254-323-9 [2]
615-05-4 [1]
39156-41-7 [2]
N,N,N',N'-tetrametyl-4,4'-inetyléndianilín 612-201-00-6 202-959-2 101-61-1
C.I. Basic Violet 3 s > 0.1 % Michler's ketón (EC
no. 202-027-5)
[4-[4,4'-bis(dimetylamino)benz hydryli-
dén]cyklohexa-2,5-dién-1 -ylidén] dimetylamó-
nium-chlorid s bis[4- (dimetylamino)fenyl]ke-
tónom
612-205-00-8 208-953-6 548-62-9 E
2-metoxy- 5-metylanilín 612-209-00-X 204-419-1 120-71-8 E
Zmes:
l,3,5-tris(3-aminometylfenyl)-l,3,5-(lH,3H,
5H)-triazín-2,4,6-triónu a zmes oligomérov
3,5-bis(3-aminometylfenyl)-l-poly[3,5-bis(3-
aminometylfenyl)-2,4,6-trioxo-l,3,5-
(lH,3H,5H)-triazín-l-yl]-l,3,5-(lH,3H,5H)-
triazín-2,4,6-triónu
613-199-00-X 421-550-1
kreozotový olej, acenafténová frakcia
prací olej
648-098-00-X 292-605-3 90640-84-9 H
kreozotový olej 648-099-00-5 263-047-8 61789-28-4 H
kreozot 648-101-00-4 232-287-5 8001-58-9 H

4. V bode XXIX v tabuľke Karcinogénne látky a prípravky kategórie 2 položky s indexovými číslami 007-008-00-3, 007-013-00-0, 016-023-00-4, 024-002-00-6, 024-003-00-1, 024-004-00-7, 024-004-01-4, 027-004-00-5, 027-005-00-0, 048-002-00-0, 048-006-00-2, 048-008-00-3, 048-009-00-9, 602-010-00-6, 602-073-00-X, 603-063-00-8, 605-020-00-9, 608-003-00-4, 609-007-00-9, 609-049-00-8, 611-001-00-6, 611-063-00-4, 612-035-00-4, 612-051-00-1, 612-077-00-3, 613-033-00-6, 648-043-00-X, 648-080-00-1, 648-100-00-9, 648-102-00-X, 648-138-00-6, 649-001-00-3, 649-002-00-9, 649-003-00-4, 649-004-00-X, 649-005-00-5 a 649-006-00-0 sa nahrádzajú takto:

Látky Indexové číslo ES číslo CAS číslo Poznámky
hydrazín 007-008-00-3 206-114-9 302-01-2 E
1,2-dimetylhydrazín 007-013-00-0 540-73-8 E
dimetylsulfát 016-023-00-4 201-058-1 77-78-1 E
dichróman didraselný 024-002-00-6 231-906-6 7778-50-9 E
dichróman amónny 024-003-00-1 232-143-1 7789-09-5 E
dichróman sodný, bezvodý 024-004-00-7 234-190-3 10588-01-9 E
dichróman sodný, dihydrát 024-004-01-4 234-190-3 7789-12-0 E
chlorid kobaltnatý 027-004-00-5 231-589-4 7646-79-9 E
síran kobaltnatý 027-005-00-0 233-334-2 10124-43-3 E
oxid kademnatý 048-002-00-0 215-146-2 1306-19-0 E
fluorid kademnatý 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6 E
chlorid kademnatý 048-008-00-3 233-296-7 10108-64-2 E
síran kademnatý 048-009-00-9 233-331-6 10124-36-4 E
1,2-dibrómetán; etyléndibromid 602-010-00-6 203-444-5 106-93-4 E
1,4-dichlórbut-2-én 602-073-00-X 212-121-8 764-41-0 E
hydroxymetyloxirán
2,3-epoxypropán-l-ol; glycidol
603-063-00-8 209-128-3 556-52-5 E
5-alyl-l,3-benzodioxol; safrol 605-020-00-9 202-345-4 94-59-7 E
akrylonitril 608-003-00-4 203-466-5 107-13-1 D, E
2,4-dinitrotoluén;
dinitrotoluén, technicky čistý [1]
dinitrotoluén [2];
609-007-00-9 204-450-0 [1]
246-836-1 [2]
121-14-2 [1]
25321-14-6
[2]
E
2,6-dinitrotoluén 609-049-00-8 210-106-0 606-20-2 E
azobenzén 611-001-00-6 203-102-5 103-33-3 E
[4'-(8-acetylamino-3,6-disulfonáto-2-naftylazo)
-4"-(6-benzoylamino-3-sulfonáto-2-naftylazo)
bifenyl-l,3',3",ľ"-tetraoláto-O, O', O", O'"]
meďnatan trisodný
611-063-00-4 413-590-3
2-metoxyanilín; o-anizidín 612-035-00-4 201-963-1 90-04-0 E
4,4'- diaminodifenylmetán;
4,4'-metyléndianilín
612-051-00-1 202-974-4 101-77-9 E
N-nitrózodimetylamín; dimetylnitrózoamín 612-077-00-3 200-549-8 62-75-9 E
2-metylaziridín; propylénimín 613-033-00-6 200-878-7 75-55-8 E
kreozotový olej, acenafténová frakcia, bezace-
nafténový redestilovaný prací olej;redestilát pracieho oleja[Olej zostávajúci po odstránení acenafténu
z uholhodechtového acenafténového oleja kryš-
talizáciou. Pozostáva prevažne z naftalénu a al-
kylnaftalénov.]
648-043-00-X 292-606-9 90640-85-0 H
zvyšky (uhoľného dechtu) destilácie kreozoto-
vého oleja;redestilovaný prací olej[Zvyšok z frakčnej destilácie pracieho oleja vriace-
ho približne v rozmedzí od 270 stupňov Celzia do
330 stupňov Celzia. Obsahuje prevažne dvojjad-
rové aromatické a heterocyklické uhľovodíky.]
648-080-00-1 295-506-3 92061-93-3 H
kreozotový olej, destilát s vysokou teplotou
varu;prací olej[Destilačná frakcia s vysokou teplotou varu zís-
kavaná pri vysokej teplote karbonizáciou čier-
neho uhlia, z ktorého sa ďalšou rafináciou od-
straňujú prebytočné kryštalické soli. Pozostáva
predovšetkým z kreozotového oleja, pričom sú
z neho odstránené niektoré normálne sa vysky-
tujúce viacjadrové aromatické soli, ktoré sú
zložkou uhoľnodechtových destilátov. Približne
pri teplote 5 stupňov Celzia neobsahuje kryštá-
ly-]
648-100-00-9 274-565-9 70321-79-8 H
extrakčné zvyšky (uhoľné), kyslý kreozotový
olej;extrakčný zvyšok pracieho oleja[Komplexná zmes uhľovodíkov z frakcie s od-
stránenými zásadami z destilácie uhoľného
dechtu, s teplotou varu približne v rozmedzí od
250 stupňov Celzia do 280 stupňov Celzia. Po-
zostáva prevažne z bifenylu a izomérových dife-
nylnaftalénov.]
648-102-00-X 310-189-4 122384-77-4 H
kreozotový olej, destilát s nízkou teplotou varu;
prací olej[Destilačná frakcia s nízkou teplotou varu zís-
kavaná karbonizáciou čierneho uhlia pri vyso-
kej teplote, ktorá sa ďalej rafinuje, aby sa z nej
odstránili prebytočné kryštalické soli. Pozostá-
va prevažne z kreozotového oleja, pričom sú
z nej odstránené niektoré bežne sa vyskytujúce
viacjadrové aromatické soli, ktoré sú zložkou
uhoľnodechtového destilátu. Pri teplote
38 stupňov Celzia neobsahuje kryštály.]
648-138-00-6 274-566-4 70321-80-1 H
extrakty (ropné),
ľahké naftenické destilačné rozpúšťadlo
649-001-00-3 265-102-1 64742-03-6 H
extrakty (ropné),
ťažké parafinické destilačné rozpúšťadlo
649-002-00-9 265-103-7 64742-04-7 H
extrakty (ropné),
ťažké parafinické destilačné rozpúšťadlo
649-003-00-4 265-104-2 6472-05-8 H
extrakty (ropné),
ľahké parafinické destilačné rozpúšťadlo
649-004-00-X 265-111-0 64742-11-6 H
extrakty (ropné),
ľahké rozpúšťadlo z vákuového plynového oleja
649-005-00-5 295-341-7 91995-78-7 H
uhľovodíky C26-55, bohaté na aromatické uh-
ľovodíky
649-006-00-0 307-753-7 97722-04-8 H

5. V bode XXIX v tabuľke Karcinogénne látky a prípravky kategórie 2 do položky s indexovým číslom 611-063-00-4 do stĺpca označeného „CAS číslo” sa vkladá číslo „164058-22-4”.

6. V bode XXIX v tabuľke Karcinogénne látky a prípravky kategórie 2 sa vypúšťajú položky s týmito indexovými číslami:

„649-062-00-6, 649-063-00-1, 649-064-00-7, 649-065-00-2, 649-066-00-8, 649-067-00-3, 649-068-00-9, 649-069-00-4, 649-070-00-X, 649-071-00-5, 649-072-00-0, 649-073-00-6, 649-074-00-1, 649-075-00-7, 649-076-00-2, 649-077-00-8, 649-078-00-3, 649-079-00-9, 649-080-00-4, 649-081-00-X, 649-082-00-5, 649-083-00-0, 649-084-00-6, 649-085-00-1, 649-086-00-7, 649-087-00-2, 649-089-00-3, 649-090-00-9, 649-091-00-4, 649-092-00-X, 649-093-00-5, 649-094-00-0, 649-095-00-6, 649-096-00-1, 649-097-00-7, 649-098-00-2, 649-099-00-8, 649-100-00-1, 649-101-00-7, 649-102-00-2, 649-103-00-8, 649-104-00-3, 649-105-00-9, 649-106-00-4, 649-107-00-X, 649-108-00-5, 649-109-00-0, 649-110-00-6, 649-111-00-1, 649-112-00-7, 649-113-00-2, 649-114-00-8, 649-115-00-3, 649-116-00-9, 649-117-00-4, 649-120-00-0, 649-121-00-6, 649-122-00-1, 649-123-00-7, 649-124-00-2, 649-125-00-8, 649-126-00-3, 649-127-00-9, 649-128-00-4, 649-129-00-X, 649-130-00-5, 649-131-00-0, 649-132-00-6, 649-133-00-1, 649-134-00-7, 649-135-00-2, 649-136-00-8, 649-137-00-3, 649-138-00-9, 649-139-00-4, 649-140-00-X, 649-141-00-5, 649-142-00-0, 649-143-00-6, 649-144-00-1, 649-145-00-7, 649-146-00-2, 649-147-00-8, 649-148-00-3, 649-149-00-9, 649-150-00-4, 649-151-00-X, 649-152-00-5, 649-153-00-0, 649-154-00-6, 649-155-00-1, 649-156-00-7, 649-157-00-2, 649-158-00-8, 649-159-00-3, 649-160-00-9, 649-161-00-4, 649-162-00-X, 649-163-00-5, 649-164-00-0, 649-165-00-6, 649-166-00-1, 649-167-00-7, 649-168-00-2, 649-169-00-8, 649-170-00-3, 649-171-00-9, 649-172-00-4, 649-173-00-X, 649-174-00-5, 649-177-00-1, 649-178-00-7, 649-179-00-2, 649-180-00-8, 649-181-00-3, 649-182-00-9, 649-183-00-4, 649-184-00-X, 649-185-00-5, 649-186-00-0, 649-187-00-6, 649-188-00-1, 649-189-00-7, 649-190-00-2, 649-191-00-8, 649-193-00-9, 649-194-00-4, 649-195-00-X, 649-196-00-5, 649-197-00-0, 649-198-00-6, 649-199-00-1, 649-199-00-5, 649-200-00-5, 649-201-00-0, 649-202-00-6, 649-203-00-1, 649-204-00-7, 649-205-00-2, 649-206-00-8, 649-207-00-3, 649-208-00-9, 649-209-00-4, 649-210-00-X“.

7. V bode XXX v tabuľke Mutagénne látky a prípravky kategórie 2 sa dopĺňajú tieto látky:

Tabuľka 07

8. V bode XXX v tabuľke Mutagénne látky a prípravky kategórie 2 položky s indexovými číslami 024-002-00-6, 024-003-00-1, 024-004-00-7, 024-004-01-4, 048-006-00-2 a 048-008-00-3 znejú:

Látky Indexové číslo ES číslo CAS číslo Poznámky
dichróman draselný 024-002-00-6 231-906-6 7778-50-9 E
chróman amónny 024-003-00-1 232-143-1 7789-09-5 E
chróman sodný, bezvodý 024-004-00-7 234-190-3 10588-01-9 E
dichróman sodný, dihydrát 024-004-01-4 234-190-3 7789-12-0 E
fluorid kademnatý 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6 E
chlorid kademnatý 048-008-00-3 233-296-7 10108-64-2 E

9. V bode XXXI v tabuľke Látky poškodzujúce reprodukciu kategórie 1 položky s indexovými číslami 082-001-00-6 a 082-002-00-1 znejú:

Látky Indexové číslo ES číslo CAS číslo Poznámky
Zlúčeniny olova s výnimkou tých zlúčenín,
ktoré sú uvedené v osobitnom predpise1)
082-001-00-6 A, E
alkylplumbány 082-002-00-1 A, E

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Príloha č. 1 k výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2005.”.

10. V bode XXXI v tabuľke Látky poškodzujúce reprodukciu kategórie 2 sa dopĺňajú tieto látky:

Látky Indexové číslo ES číslo CAS číslo Poznámky
Linuron (ISO)3-(3,4-dichlórfenyl)-1 -metoxy-1 -
metylmočovina
006-021-00-1 206-356-5 330-55-2 E
dichróman draselný 024-002-00-6 231-906-6 7778-50-9 E
chróman amónny 024-003-00-1 232-143-1 7789-09-5 E
chróman sodný, bezvodý 024-004-00-7 234-190-3 10588-01-9 E
dichróman sodný, dihydrát 024-004-01-4 234-190-3 7789-12-0 E
chróman sodný 024-018-00-3 231-889-5 7775-11-3 E
síran kademnatý 048-009-00-9 233-331-6 10124-36-4 E
alpha 1 -brómpropán
propylbromid
n-propylbromid
602-019-00-5 203-445-0 106-94-5
1,2,3 -trichlórpropán 602-062-00-X 202-486-1 96-18-4 D
difenyléter; oktabrómderivát 602-094-00-4 251-087-9 32536-52-0
1,2-dimetoxyetán
etylénglykoldimetyléter
EGDME
603-031-00-3 203-794-9 110-71-4
1,2-bis(2-metoxyetoxy)etán
TEGDME;
trietylénglykoldimetyléter;
triglym
603-176-00-2 203-977-3 112-49-2
Tetrahydrotiopyrán-3-karboxaldehyd 606-062-00-0 407-330-8 61571-06-0
dipentyl-ftalát, pentyl rozvetvený a lineárny [ 1 ]
n-pentyl-izopentyl-ftalát [2]
di-n-pentyl-ftalát [3]
diizopentyl-ftalát [4]
607-426-00-1 284-032-2 [1]
-[2]
205-017-9 [3]
-[4]
84777-06-0 [1]
-[2]
131-18-0 [3]
42925-80-4 [4]
benzyl-butyl-ftalát
BBP
607-430-00-3 201-622-7 85-68-7
kyselina ftalová
di-C7-11 -rozvetvené a lineárne alkylestery
607-480-00-6 271-084-6 68515-42-4
Zmes:
4-(3-etoxykarbonyl-4-(5-(3-etoxykarbonyl-
5-hydroxy-1 -(4-sulfonátofenyl)pyrazol-4-yl)
penta-2,4-dienylidén)-4,5-dihydro-5-
oxopyrazol- l-yl)benzénsulfonátu disodného
a 4-(3-etoxykarbonyl-4-(5-(3-etoxykarbonyl-
5-oxido-1 -(4-sulfonátofenyl)pyrazol-4-yl)
penta-2,4-dienylidén)-4,5-dihydro-5-
oxopyrazol- l-yl)benzénsulfonátu trisodného
607-487-00-4 402-660-9
Dinokap (ISO) 609-023-00-6 254-408-0 39300-45-3 E
2- [2-hydroxy-3-(2-chlórfenyl)karbamoyl-1 -
naftylao] -7- [2-hydroxy-3-(3-metylfenyl)
karbamoyl-1 -naftylazo]fluoren-9-ón
611-131-00-3 420-580-2
Azafenidín 611-140-00-2 - 68049-83-2
Carbendazim (ISO)
Metyl-benzimidazol-2-yl karbamát
613-048-00-8 234-232-0 10605-21-7
Benomyl (ISO)metyl-1 -(butylkarbamoyl)benzimidazol-
2 -ylkarbamát
613-049-00-3 241-775-7 17804-35-2
3-etyl-2-metyl-2-(3-metylbutyl)-1,3-oxazolidín 613-191-00-6 421-150-7 143860-04-2
Zmes: l,3,5-tris(3-aminometylfenyl)-
1,3,5- (lH,3H,5H)-triazín-2,4,6-triónu a
zmes oligomérov 3,5-bis(3-aminometylfenyl)-
l-poly[3,5-bis(3-aminometylfenyl)-2,4,6-
trioxo-l,3,5-(lH,3H,5H)-triazín-l-yl]-
l,3,5-(lH,3H,5H)-triazín-2,4,6-triónu
613-199-00-X 421-550-1

11. V bode XXXI v tabuľke Látky poškodzujúce reprodukciu kategórie 2 položky s indexovými číslami 048-006-00-2, 048-008-00-3 a 603-063-00-8 znejú:

Látky Indexové číslo ES číslo CAS číslo Poznámky
fluorid kademnatý 048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6 E
chlorid kademnatý 048-008-00-3 233-296-7 10108-64-2 E
2,3-epoxypropán-l-ol; glycidol
hydroxymetyloxirán
603-063-00-8 209-128-3 556-52-5 E

12. V prílohe sa doplňujúce vysvetlenie záhlavia stĺpcov tabuliek k odkazom A, D, E, H a S dopĺňa poznámkami k odkazom A, D, E, H a S, ktoré znejú:

„Poznámka A

Názov látky sa musí nachádzať na obale vo forme jedného z označení uvedených v osobitnom predpise.1)

V osobitnom predpise1) sa použitie niekedy vyznačuje vo forme všeobecného opisu, ako napr. “…zlúčeniny” alebo “…soli”. Výrobca alebo akákoľvek iná osoba, ktorá obchoduje s takou látkou, je povinná uviesť na obale presný názov, pričom sa zohľadňuje “Názvoslovie” uvedené vo všeobecnom opise.

Zákon vyžaduje, aby sa pre každú látku používali výstražné symboly, označenia nebezpečnosti, R-vety a S-vety, ktoré sú uvedené v osobitnom predpise;1) výrobca alebo akákoľvek iná osoba je povinná ich rešpektovať. To isté platí aj pre látky patriace do konkrétnej skupiny látok uvedených v osobitnom predpise;1) je potrebné používať tie výstražné symboly, označenia nebezpečnosti, R-vety a S-vety, ktoré sú uvedené v príslušnej položke osobitného predpisu.1)Pre látky patriace do viac ako jednej skupiny látok uvedených v osobitnom predpise1) je potrebné uvádzať tie výstražné symboly, označenia nebezpečnosti, R-vety a S-vety, ktoré sa nachádzajú v každej z príslušných položiek uvedených v osobitnom predpise.1) V prípadoch, keď sú priradené dve rozdielne klasifikácie v dvoch položkách pre ten istý druh nebezpečnosti, použije sa klasifikácia, ktorá odráža závažnejšiu nebezpečnosť.

Poznámka D:

Niektoré látky, ktoré môžu podliehať spontánnej polymerizácii alebo rozkladu, sa obvykle uvádzajú na trh v stabilizovanej forme. Také látky uvádza osobitný predpis1) v takejto stabilizovanej forme.Ak sa uvedené látky uvádzajú na trh v nestabilizovanej forme, v takom prípade výrobca alebo akákoľvek osoba, ktorá uvádza takú látku na trh, musí uviesť na obale názov látky doplnený výrazom „nestabilizovaný”.

Poznámka E:

Poznámka E sa týka látok so špecifickým účinkom na zdravie ľudí podľa osobitného predpisu,2) ktoré sú klasifikované ako karcinogénne, mutagénne alebo látky poškodzujúce reprodukciu 1. alebo 2. kategórie, ak sú klasifikované ako veľmi jedovaté (T+), jedovaté (T) alebo škodlivé (Xn). Pre tieto látky musí R-vetám R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R68 (škodlivý), R48 a R65 a všetkým kombináciám týchto R-viet predchádzať slovo „tiež”.

Poznámka H:

Klasifikácia a označenie na obale uvedené pre túto látku sa vzťahujú na nebezpečnú vlastnosť (vlastnosti) vyjadrenú R-vetou alebo R-vetami v kombinácii s príslušnou kategóriou (kategóriami) nebezpečnosti. Výrobcov, distribútorov a dovozcov tejto látky sa týkajú požiadavky § 23 ods. 2 zákona pre všetky ďalšie aspekty klasifikácie a označovania. Konečné označenie musí vyhovovať požiadavkám ustanoveným v časti 7 osobitného predpisu.2)

Táto poznámka sa vzťahuje na určité látky vyrobené z uhlia a ropy a na určité položky skupín látok uvedených v osobitnom predpise.1)

Poznámka S:

Pre túto látku sa nemusí vyžadovať označenie podľa § 26 zákona (pozri časť 8 osobitného predpisu2).”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

2) Príloha č. 6 k výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2005.”.

13. V prílohe v doplňujúcom vysvetlení záhlavia stĺpcov tabuliek poznámka K znie:

„Poznámka K:

Klasifikáciu ako karcinogén alebo mutagén nie je potrebné uplatniť, ak môže byť preukázané, že látka obsahuje menej ako 0,1 hmotnostného percenta buta-1,3-diénu (číslo EINECS 203-450-8). Ak látka nie je klasifikovaná ako karcinogénna alebo mutagénna, je potrebné uviesť aspoň S-vety: (2-)9-16. Táto poznámka platí pre určité komplexné ropné deriváty uvedené v osobitnom predpise.1)”.

14. Príloha č. 1 sa dopĺňa bodom 6, ktorý znie:

„6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/90/ES zo dňa 18. januára 2006, ktorou sa po dvadsiaty deviatykrát mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, vzťahujúcich sa na obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov (látky klasifikované ako karcinogénne, mutagénne alebo látky škodlivé pre reprodukciu – c/m/r) (Ú. v. EÚ L 33, 4. 2. 2006).”.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 24. augusta 2007.


Ľubomír Jahnátek v. r.