Vyhláška č. 465/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 206/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní stavu núdze, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení pri stavoch núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze

Čiastka 175/2006
Platnosť od 21.07.2006 do30.11.2008
Účinnosť od 01.08.2006 do30.11.2008
Zrušený 459/2008 Z. z.

OBSAH

465

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 12. júla 2006,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 206/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní stavu núdze, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení pri stavoch núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 5 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 206/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní stavu núdze, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení pri stavoch núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze sa dopĺňa takto:

1. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:

㤠4a

Štandardom bezpečnosti dodávok plynu je zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v prípadoch

a) prerušenia alebo obmedzenia dodávok plynu minimálne po dobu 10 týždňov v rozsahu 30 % z celkového súčtu denného objemu dodávky plynu na základe všetkých zmlúv o dodávke plynu pre koncových odberateľov plynu alebo zmlúv o nákupe plynu od výrobcu plynu alebo od dodávateľa plynu z územia Európskej únie alebo z územia tretích štátov,

b) spotreby plynu v piatich po sebe nasledujúcich dňoch, počas ktorých sú namerané extrémne nízke vonkajšie teploty; deň s extrémne nízkou vonkajšou teplotou je deň, keď priemerná denná teplota na vymedzenom území klesne pod –12 oC,

c) potreby pokrytia spotreby plynu na vymedzenom území vyvolanej vývojom nízkych vonkajších teplôt v období najchladnejšieho obdobia, ktoré sa vyskytlo za posledných 20 rokov predchádzajúcich danému roku v období od 1. októbra do 31. marca.“.

2. § 7 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Prevádzkovateľ distribučnej siete za účelom riešenia stavu núdze a predchádzania stavu núdze zabezpečuje štandard bezpečnosti dodávok plynu pre odberateľov plynu v domácnostiach2) zásobami plynu v zásobníkoch. Dodávateľ plynu za účelom riešenia stavu núdze a predchádzania stavu núdze zabezpečuje štandard bezpečnosti dodávok plynu pre odberateľov plynu mimo domácností.3) Koncový odberateľ plynu,4) ktorý si zabezpečuje dodávky plynu z územia Európskej únie alebo z územia tretích štátov, si zároveň zabezpečuje štandard bezpečnosti dodávok plynu za účelom riešenia stavu núdze a predchádzania stavu núdze. Dodávateľ plynu pre odberateľov plynu mimo domácností a koncový odberateľ plynu, ktorý si zabezpečuje dodávky plynu z územia Európskej únie alebo z územia tretích štátov, môžu využiť na dosiahnutie štandardu bezpečnosti dodávok plynu najmä nástroje uvedené v prílohe č. 4.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2 až 4 znejú:

2) § 2 písm. c) dvadsiaty piaty bod zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.

3) § 2 písm. c) dvadsiaty šiesty bod zákona č. 656/2004 Z. z.

4) § 2 písm. c) dvadsiaty štvrtý bod zákona č. 656/2004 Z. z.“.

3. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý znie:

㤠7a

Touto vyhláškou sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe č. 5.“.

4. Za prílohu č. 3 sa vkladajú prílohy č. 4 a 5, ktoré znejú:

„Príloha č. 4 k vyhláške č. 206/2005 Z. z.

ZOZNAM NÁSTROJOV POUŽÍVANÝCH NA DOSIAHNUTIE ŠTANDARDU BEZPEČNOSTI DODÁVOK PLYNU

1. pracovný objem plynu v zásobníku,5)

2. ťažobný výkon,6)

3. zabezpečenie kapacity v plynovodoch umožňujúcej odklonenie dodávok plynu do postihnutých oblastí,

4. pružnosť systému,

5. rozvoj prerušiteľného dopytu,

6. používanie alternatívnych rezervných palív v priemyselných zariadeniach a v zariadeniach na výrobu elektriny,

7. cezhraničné kapacity sietí,

8. spolupráca medzi prevádzkovateľmi prepravných sústav v susedných štátoch pri koordinácii dispečerského riadenia sietí,

9. koordinované dispečerské činnosti riadenia sietí medzi prevádzkovateľmi distribučných sústav a prevádzkovateľmi prepravných sústav,

10. výroba plynu na vymedzenom území,

11. pružnosť výroby plynu,

12. pružnosť dovozu plynu,

13. diverzifikácia zdrojov dodávok plynu,

14. dlhodobé zmluvy o dodávke plynu alebo dlhodobé zmluvy o nákupe plynu od výrobcu plynu alebo od dodávateľa plynu z členských štátov Európskej únie alebo z tretích štátov, ktorých platnosť je dlhšia ako 10 rokov,

15. investície do infraštruktúry pre dovoz plynu cez splyňovacie terminály a plynovody.

Príloha č. 5 k vyhláške č. 206/2005 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Rady 2004/67/ES zo dňa 26. apríla 2004 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok zemného plynu (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 12/zv. 3).“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 6 znejú:

5) § 21 ods. 10 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 123/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom.

6) § 21 ods. 10 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 123/2005 Z. z.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2006.


Ľubomír Jahnátek v. r.