Oznámenie č. 464/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy

Čiastka 174/2006
Platnosť od 20.07.2006
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 2006.