Vyhláška č. 46/2006 Z. z.Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o špeciálnych materiáloch a zariadeniach, ktoré spadajú pod dozor Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky

Čiastka 24/2006
Platnosť od 08.02.2006
Účinnosť od 01.03.2006 do31.03.2018
Zrušený 76/2018 Z. z.