Oznámenie č. 454/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zmene ústredného orgánu podľa článkov 3, 4 a 16 Dohovoru o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine

Čiastka 168/2006
Platnosť od 14.07.2006