Vyhláška č. 451/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o odbornom lesnom hospodárovi

(v znení č. 206/2019 Z. z.)

Čiastka 167/2006
Platnosť od 14.07.2006
Účinnosť od 01.08.2019