Oznámenie č. 449/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

Čiastka 166/2006
Platnosť od 14.07.2006
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.