Úplné znenie č. 445/2006 Z. z.Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku

Čiastka 165/2006
Platnosť od 14.07.2006