Oznámenie č. 430/2006 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie v elektroenergetike a spôsob jej vykonania, rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny

Čiastka 157/2006
Platnosť od 30.06.2006
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2006 s výnimkou § 8, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

430

OZNÁMENIE

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal podľa § 12 ods. 4 a 9 a § 14 ods. 3 písm. c) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z. z.

výnos z 21. júna 2006 č. 2/2006, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie v elektroenergetike a spôsob jej vykonania, rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny.

Výnos upravuje postup pri regulácii cien za výrobu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie, elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou a elektriny vyrobenej z domáceho uhlia, rozsah cenovej regulácie za pripojenie a prístup do sústavy, prenos a distribúciu elektriny, dodávku elektriny pre domácnosti a poskytovanie podporných a systémových služieb v elektroenergetike, spôsob jej vykonania, rozsah a štruktúru oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny.

Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2006 s výnimkou § 8, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

Výnos je uverejnený v čiastke 22/2006 Vestníka Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a možno doň nazrieť na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví.