Vyhláška č. 428/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení

Čiastka 156/2006
Platnosť od 30.06.2006 do31.10.2008
Účinnosť od 01.07.2006 do31.10.2008
Zrušený 410/2008 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2006 - 31.10.2008