Oznámenie č. 416/2006 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o informáciách poskytovaných v súvislosti s odplatami klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky

Čiastka 151/2006
Platnosť od 24.06.2006
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2006.

Pôvodný predpis

24.06.2006