Opatrenie č. 412/2006 Z. z.Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 614/2003 Z. z. o podrobnostiach náležitostí žiadosti o devízovú licenciu, spôsobe preukazovania splnenia podmienok udelenia devízovej licencie a o požiadavkách podľa § 13 ods. 8 Devízového zákona

Čiastka 150/2006
Platnosť od 24.06.2006 do30.06.2013
Účinnosť od 01.07.2006 do30.06.2013
Zrušený 139/2013 Z. z.

OBSAH