Oznámenie č. 406/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií na výskum a vývoj v doprave

Čiastka 147/2006
Platnosť od 16.06.2006
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2006.