Oznámenie č. 39/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Francúzskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 19/2006
Platnosť od 01.02.2006

39

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou listov ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky z 24. júna 1996 a ministra zahraničných vecí Francúzskej republiky z 23. augusta 1996 bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Francúzskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Francúzskou republikou zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:

1. Dohoda medzi kompetentnými úradmi Československa a Francúzska so zámerom uľahčiť prijímanie stážistov v oboch krajinách (Praha 22. mája 1930)

2. Dohoda medzi Republikou československou a Republikou francúzskou o repatriácii (Londýn 21. novembra 1944)

3. Dohoda medzi Republikou československou a Republikou francúzskou o leteckých službách medzi ich územiami v znení Protokolu podpísaného v Prahe 8. apríla 1960 (Praha 27. júla 1946)

4. Dohoda o reštitúciách medzi Československom a Francúzskom v znení Protokolu podpísaného v Prahe 15. februára 1955 (Praha 20. novembra 1946)

5. Dohoda o francúzskych záujmoch v československých znárodnených podnikoch (Paríž 6. augusta 1948)

6. Zvláštna dohoda medzi Československom a Francúzskom o odškodnení francúzskych záujmov dotknutých znárodnením a konfiškáciou (Paríž 6. augusta 1948)

7. Dohoda o zmene tabuľky B pripojenej k Dohode medzi Republikou československou a Republikou francúzskou o leteckých službách z 27. júla 1946 (výmena nót 1. septembra/7. októbra 1948) (Paríž 7. októbra 1948)

8. Dohovor o sociálnej bezpečnosti s Dodatkovou dohodou, Osobitným a Záverečným protokolom medzi Československou republikou a Francúzskou republikou (Paríž 12. októbra 1948, vyhláška č. 215/1949 Zb.)

9. Dohoda medzi Československou republikou a Francúzskou republikou o uspokojení niektorých francúzskych záujmov v Československu (Praha 2. júla 1950)

10. Protokol o úprave niektorých finančných otázok medzi Československou republikou a Francúzskou republikou (Paríž 6. júna 1956)

11. Dodatok k Dohode medzi Československou republikou a Francúzskou republikou o uspokojení niektorých francúzskych záujmov v Československu z 2. júna l950 (Paríž 6. júna 1956)

12. Protokol o úprave československo-francúzskych sporných otázok (Paríž 16. januára 1964)

13. Platobná dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Francúzskou republikou (Paríž 16. januára 1964)

14. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o vedeckej a technickej spolupráci (Praha 29. júna 1965, vyhláška č. 22/1966 Zb.) zrušená Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o kultúrnej, technickej, vzdelávacej a vedeckej spolupráci (oznámenie č. 183/1995 Z. z.)

15. Protokol o sústave sociálneho poistenia, ktorá bude použitá pre československých študentov vo Francúzsku a pre francúzskych študentov v Československu (Paríž 17. októbra 1967, vyhláška č. 68/1970 Zb.)

16. Dodatková dohoda k Všeobecnej dohode o sociálnej bezpečnosti medzi Československom a Francúzskom z 12. októbra 1948 (Paríž 17. októbra 1967, vyhláška č. 68/1970 Zb.)

17. Doplnok k Dodatkovej dohode k Všeobecnej dohode z 12. októbra 1948 medzi Československom a Francúzskom o sociálnej bezpečnosti (Paríž 17. októbra 1967, vyhláška č. 68/1970 Zb.)

18. Protokol o doplnkovom prídavku podľa francúzskeho zákona z 30. júna l956 v platnom znení (Paríž 17. októbra 1967, vyhláška č. 68/1970 Zb.)

19. Veterinárny dohovor medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky (Paríž 17. októbra 1967, vyhláška č. 60/1968 Zb.)

20. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o koprodukcii a výmene filmov (Paríž 6. marca 1968, vyhláška č. 21/1969 Zb.)

21. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o medzinárodnej cestnej doprave (Praha 21. septembra 1968, vyhláška č. 96/1969 Zb.)

22. Konzulárny dohovor medzi Československou socialistickou republikou a Francúzskou republikou (Praha 22. januára 1969, vyhláška č. 79/1971 Zb.)

23. Protokol o ochrane označenia pôvodu a ochranných známok (ČSR – Francúzsko) (Praha 23. februára 1970)

24. Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Francúzskou republikou o hospodárskej spolupráci v oblasti priemyslu (Praha 23. februára 1970)

25. Zmluva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu (Paríž 1. júla 1973, vyhláška č. 73/1975 Zb.)

26. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu (Paríž 3. mája 1978, vyhláška č. 54/1979 Zb.)

27. Zmluva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o právnej pomoci, uznaní a výkone rozhodnutí v občianskych, rodinných a obchodných veciach (Paríž 10. mája 1984, vyhláška č. 83/1985 Zb.)

28. Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Francúzskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre krátkodobé pobyty (výmena nót 10./11. júla l990) (Praha 11. júla 1990, oznámenie č. 341/1990 Zb.)

29. Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Francúzskej republiky o zriadení a podmienkach činnosti kultúrnych stredísk (Praha 13. septembra 1990)

30. Dohoda o vzájomnej podpore a ochrane investícii medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Francúzskou republikou (Praha 13. septembra 1990, oznámenie č. 453/1991 Zb.)

31. Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Francúzskej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania (Praha 13. septembra 1990) zrušená Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o kultúrnej, technickej, vzdelávacej a vedeckej spolupráci (oznámenie č. 183/1995 Z. z.)

32. Dohoda medzi Federálnym ministerstvom vnútra Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Ministerstvom vnútra Francúzskej republiky o spolupráci v policajných záležitostiach (Paríž 7. mája 1991)

33. Protokol o spolupráci medzi Federálnym ministerstvom zahraničných vecí Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Francúzskej republiky (Paríž 7. mája 1991)

34. Dohoda medzi Federálnym výborom pre životné prostredie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Ministerstvom životného prostredia Francúzskej republiky o spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia (Dobříš 21. júna 1991)

35. Zmluva o porozumení a priateľstve medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Francúzskou republikou (Paríž 1. októbra 1991)

Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa nedotýka zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.