Oznámenie č. 382/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu 1999 o zmene Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) z 9. mája 1980

Čiastka 135/2006
Platnosť od 10.06.2006
Redakčná poznámka

Protokol nadobudne platnosť 1. júla 2006 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť v ten istý deň, t. j. 1. júla 2006