Oznámenie č. 38/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o readmisii občanov oboch štátov

Čiastka 19/2006
Platnosť od 01.02.2006
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 20. januára 2006 na základe článku 10 ods. 2.