Oznámenie č. 376/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v oblasti bezpečnosti cestnej premávky

Čiastka 131/2006
Platnosť od 08.06.2006
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. júna 2006.