Oznámenie č. 375/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva

Čiastka 131/2006
Platnosť od 08.06.2006
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudne platnosť 24. júna 2006 v súlade s článkom 34.

OBSAH