Nariadenie vlády č. 357/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii pracovných činností a o náležitostiach návrhu na zaradenie pracovných činností do kategórií z hľadiska zdravotných rizík

Čiastka 125/2006
Platnosť od 01.06.2006 do31.08.2007
Účinnosť od 01.06.2006 do31.08.2007
Zrušený 355/2007 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2006 - 31.08.2007

Pôvodný predpis

01.06.2006