Nariadenie vlády č. 344/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v cestnej sieti

Čiastka 121/2006
Platnosť od 01.06.2006
Účinnosť od 01.06.2006