Vyhláška č. 33/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach posudzovania zdravotnej spôsobilosti osôb na poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti súkromnými bezpečnostnými službami

Čiastka 17/2006
Platnosť od 31.01.2006
Účinnosť od 15.02.2006