Nariadenie vlády č. 326/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 130/1994 Z. z. o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou pri plnení úloh civilnej ochrany obyvateľstva

Čiastka 113/2006
Platnosť od 31.05.2006
Účinnosť od 01.06.2006

OBSAH