Vyhláška č. 314/2006 Z. z.Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 337/2004 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov a o ich používaní

Čiastka 109/2006
Platnosť od 28.05.2006
Účinnosť od 01.07.2006

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2006 Aktuálne znenie