Oznámenie č. 3/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vzájomnom uznávaní častí štúdia a rovnocennosti dokladov o vzdelaní, hodností a titulov získaných v Slovenskej republike a v Poľskej republike

Čiastka 1/2006
Platnosť od 05.01.2006
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. februára 2006 na základe článku 12.

3

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. júla 2005 bola vo Varšave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vzájomnom uznávaní častí štúdia a rovnocennosti dokladov o vzdelaní, hodností a titulov získaných v Slovenskej republike a v Poľskej republike.

Dohoda nadobudne platnosť 1. februára 2006 na základe článku 12.

Dňom nadobudnutia platnosti dohody sa skončí platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a dokladov o udelení vedeckých hodností a titulov vydávaných v Československej socialistickej republike a v Poľskej ľudovej republike (oznámenie č. 122/1991 Zb.).

K oznámeniu č. 3/2006 Z. z.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vzájomnom uznávaní častí štúdia a rovnocennosti dokladov o vzdelaní, hodností a titulov získaných v Slovenskej republike a v Poľskej republike

Vláda Slovenskej republiky a vláda Poľskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)

v duchu priateľstva charakterizujúceho vzťahy medzi obidvoma štátmi,

majúc na zreteli prehlbovanie spolupráce v oblasti vedy a vzdelávania,

vyjadrujúc vôľu uľahčiť mobilitu študentov a pracovníkov vysokých škôl oboch štátov,

dohodli sa takto:

Článok 1

Na účely tejto dohody sa

a) pojem „vysoká škola“ vzťahuje na všetky inštitúcie, ktoré v súlade s právnym poriadkom štátu každej zmluvnej strany majú charakter vysokej školy alebo majú právo udeľovať vedecké hodnosti,

b) pojem „doklad o vzdelaní, udelených hodnostiach a tituloch“

ba) v Slovenskej republike vzťahuje na vysvedčenie o maturitnej skúške, doklady o absolvovaní štúdia, doklady o udelení vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov „docent“ alebo „profesor“, ako aj na diplom o udelení vedeckej hodnosti,

bb) v Poľskej republike vzťahuje na maturitné vysvedčenie, diplomy o skončení štúdia, diplomy o udelení vedeckých hodností „doktor“ alebo „doktor habilitowany“, diplomy o udelení hodností „doktor sztuki“ alebo „doktor habilitowany sztuki“, ako aj na doklady o udelení vedeckého titulu „profesor“ alebo titulu „profesor sztuki“,

c) pojem „skúška“

ca) v Slovenskej republike vzťahuje na štátne skúšky, záverečné skúšky, ako aj na semestrálne skúšky a ročníkové skúšky vykonané počas štúdia,

cb) v Poľskej republike vzťahuje na záverečné skúšky, ako aj na semestrálne skúšky a ročníkové skúšky vykonané počas štúdia.

Článok 2

Vysvedčenie o maturitnej skúške vydané v Slovenskej republike a maturitné vysvedčenie vydané v Poľskej republike sa uznávajú za rovnocenné a oprávňujú uchádzať sa o prijatie na vysoké školy v štáte každej zo zmluvných strán.

Článok 3

(1) Na žiadosť študenta budú vysoké školy oboch zmluvných strán započítavať alebo uznávať časti štúdia, dosiahnuté výsledky a vykonané skúšky.

(2) V prípade rozdielnych programov môže byť uznanie časti štúdia podmienené vykonaním doplňujúcich skúšok.

Článok 4

Diplomy potvrdzujúce získanie akademického titulu „bakalár“ (skratka „Bc.“) v Slovenskej republike a diplomy potvrdzujúce získanie profesijného titulu „licencjat“ alebo „inżynier“ v Poľskej republike sa uznávajú za rovnocenné.

Článok 5

(1) Diplomy potvrdzujúce skončenie vysokoškolského štúdia v študijnom programe druhého stupňa v Slovenskej republike a diplomy potvrdzujúce skončenie magisterského štúdia v Poľskej republike sa uznávajú za rovnocenné podľa porovnávacej tabuľky, ktorá je prílohou k tejto dohode.

(2) Diplomy uvedené v odseku 1 oprávňujú ich držiteľov uchádzať sa o prijatie na doktorandské štúdium a udelenie akademického titulu „doktor“ („philosophiae doctor“, skratka „PhD.“) alebo akademického titulu „doktor umenia“ („artis doctor“, skratka „ArtD.“) v Slovenskej republike a o prijatie na doktorandské štúdium a udelenie vedeckej hodnosti „doktor“ alebo hodnosti „doktor sztuki“ v Poľskej republike.

Článok 6

(1) Diplomy o udelení akademického titulu „doktor“ („philosophiae doctor“, skratka „PhD.“) alebo akademického titulu „doktor umenia“ („artis doctor“, skratka „ArtD.“) získané v Slovenskej republike a diplomy o udelení vedeckej hodnosti „doktor“ alebo hodnosti „doktor sztuki“ získané v Poľskej republike sa uznávajú za rovnocenné.

(2) Diplomy uvedené v odseku 1 oprávňujú ich držiteľov uchádzať sa o udelenie vedeckej hodnosti „doktor vied“ (skratka „DrSc.“) a o získanie vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ (skratka „doc.“) v Slovenskej republike a o priznanie vedeckej hodnosti „doktor habilitowany“ alebo hodnosti „doktor habilitowany sztuki“ v Poľskej republike.

Článok 7

Doklady o udelení vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent“ (skratka „doc.“) a diplomy o udelení vedeckej hodnosti „doktor vied“ (skratka „DrSc.“) získané v Slovenskej republike a diplomy o udelení vedeckej hodnosti „doktor habilitowany“ alebo hodnosti „doktor habilitowany sztuki“ získané v Poľskej republike sa uznávajú za rovnocenné.

Článok 8

Doklady o udelení vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „profesor“ (skratka „prof.“) získané v Slovenskej republike a doklady o udelení vedeckého titulu „profesor“ alebo titulu „profesor sztuki“ v Poľskej republike sa uznávajú za rovnocenné.

Článok 9

Doklady o vzdelaní, udelených hodnostiach a tituloch vydané na základe predchádzajúcich platných predpisov budú uznané za rovnocenné v súlade so záväznými právnymi predpismi v uvedenej oblasti v štátoch zmluvných strán.

Článok 10

Osoba, ktorej bol udelený

a) v Slovenskej republike akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul alebo vedecká hodnosť,

b) v Poľskej republike profesijný titul, hodnosť alebo titul,

ktoré sú vymenované v článkoch 4, 5, 6, 7 a 8 dohody, je oprávnená používať ich v podobe, ktorá zodpovedá príslušným právnym predpisom štátov zmluvných strán.

Článok 11

(1) Otázky vyplývajúce z dohody, ktoré je potrebné objasniť, bude prerokúvať komisia odborníkov zložená zo šiestich členov, troch predstaviteľov každej zmluvnej strany. Členov komisie vymenujú ministri školstva štátov zmluvných strán. Zoznam členov komisie bude doručený druhej strane diplomatickou cestou.

(2) Komisia odborníkov bude aktualizovať porovnávaciu tabuľku, ktorá je prílohou k tejto dohode.

(3) Komisia odborníkov bude zasadať na žiadosť jednej zo zmluvných strán. Miesto i termín stretnutia budú dohodnuté diplomatickou cestou.

Článok 12

(1) Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán, o čom sa budú zmluvné strany informovať prostredníctvom výmeny nót. Dňom nadobudnutia platnosti dohody bude prvý deň tretieho mesiaca nasledujúceho po dni doručenia neskoršej nóty.

(2) Dňom nadobudnutia platnosti dohody sa v slovensko-poľských vzťahoch skončí platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a dokladov o udelení vedeckých hodností a titulov vydávaných v Československej socialistickej republike a v Poľskej ľudovej republike podpísanej 16. decembra 1987 vo Varšave.

Článok 13

Táto dohoda sa uzatvára na neurčitý čas. Každá zo zmluvných strán ju môže vypovedať diplomatickou cestou. Platnosť dohody sa skončí po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

Dané vo Varšave 18. júla 2005 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a poľskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Slovenskej republiky:

Martin Fronc v. r.

Za vládu Poľskej republiky:

Mirosław Sawicki v. r.

Príloha

Porovnávacia tabuľka

Slovenská republika Poľská republika
vysvedčenie o maturitnej skúške świadectwo dojrzałości
bakalár (Bc.) licencjat (lic.)
licencjat pielęgniarstwa (lic.)
licencjat położnictwa (lic.)
inżynier (inż.)
inżynier architekt (inż. arch.)
magister (Mgr.)


inžinier (Ing.)
inžinier architekt (Ing. arch.)
magister (Mgr.)
magister umenia (Mgr. art.)doktor všeobecného lekárstva (MUDr.)
doktor zubného lekárstva (MDDr.)
doktor zubného lekárstva (MDDr.)
doktor veterinárskeho lekárstva (MVDr.)
magister (mgr)
magister pielęgniarstwa (mgr)
magister położnictwa (mgr)
magister inżynier (mgr inż.)
magister inżynier architekt (mgr inż. arch.)
magister edukacji (mgr)
magister sztuki (mgr)

lekarz (lek.)
lekarz stomatolog (lek.)
lekarz dentysta (lek.)
lekarz weterynarii (lek.)
doktor (philosophiae doctor, PhD.)
doktor (philosophiae doctor, PhD.)


doktor umenia (artis doctor, ArtD.)
doktor (dr)
doktor nauk prawnych w zakresie prawa kanoniczne-
go (dr)

doktor sztuki (dr)
doctor scientiarum (DrSc.)
docent (doc.)


doctor scientiarum (DrSc.)
docent (doc.)
doktor habilitowany (dr hab.)doktor habilitowany sztuki (dr hab.)
profesor (prof.)
profesor (prof.)
profesor (prof.)
profesor sztuki (prof.)