Oznámenie č. 3/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vzájomnom uznávaní častí štúdia a rovnocennosti dokladov o vzdelaní, hodností a titulov získaných v Slovenskej republike a v Poľskej republike

Čiastka 1/2006
Platnosť od 05.01.2006
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. februára 2006 na základe článku 12.