Nariadenie vlády č. 296/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá určené na cestnú prepravu nebezpečných vecí

Čiastka 105/2006
Platnosť od 25.05.2006 do31.10.2014
Účinnosť od 31.05.2006 do31.10.2014
Zrušený 177/2014 Z. z.