Oznámenie č. 286/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o výklade Dohovoru o používaní informačných technológií na colné účely prostredníctvom prejudiciálnych rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev

Čiastka 102/2006
Platnosť od 24.05.2006
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 25. decembra 2005. Prezident Slovenskej republiky podpísal vyhlásenie Slovenskej republiky k protokolu 31. januára 2006. Vyhlásenie nadobudlo platnosť dňom uloženia u depozitára protokolu, t. j. 23. februára 2006.

286

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. novembra 1996 bol v Bruseli prijatý Protokol vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o výklade Dohovoru o používaní informačných technológií na colné účely prostredníctvom prejudiciálnych rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev.

Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o prístupe Slovenskej republiky k protokolu 18. marca 2004. Listina o prístupe bola uložená u generálneho tajomníka Rady Európskej únie, depozitára dohovoru, 6. mája 2004.

Protokol nadobudol platnosť 25. decembra 2005 v súlade s článkom 24 ods. 3 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť v ten istý deň, t. j. 25. decembra 2005, v súlade s článkom 24 ods. 3.

Prezident Slovenskej republiky podpísal vyhlásenie Slovenskej republiky k protokolu 31. januára 2006. Vyhlásenie bolo uložené u generálneho tajomníka Rady Európskej únie, depozitára protokolu, 23. februára 2006.

Vyhlásenie nadobudlo platnosť dňom uloženia u depozitára protokolu, t. j. 23. februára 2006.

K oznámeniu č. 286/2006 Z. z.

AKT RADY

z 29. novembra 1996

o vypracovaní Protokolu na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o výklade Dohovoru o používaní informačných technológií na colné účely prostredníctvom prejudiciálnych rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev

(97/C 151)

Rada Európskej únie

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii a najmä na jej článok K.3 ods. 2 písm. c),

keďže článok K.3 ods. 2 písm. c) ustanovuje, že dohovory vytvorené na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii môžu určiť Súdnemu dvoru právomoc interpretovať ustanovenia týchto dohovorov a rozhodovať spory týkajúce sa vykonávania týchto dohovorov v súlade s takými úpravami, aké ustanovia,

rozhodla o vypracovaní protokolu, ktorého text je pripojený a ktorý dnes podpísali zástupcovia vlád členských štátov Európskej únie,

odporúča členským štátom, aby prijali tento protokol v súlade s ich príslušnými ústavnými požiadavkami.

V Bruseli 29. novembra 1996

Za Radu

predseda
N. OWEN

PROTOKOL

vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o výklade Dohovoru o používaní informačných technológií na colné účely prostredníctvom prejudiciálnych rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev

Vysoké zmluvné strany

dohodli sa na nasledujúcich ustanoveniach, ktoré sú pripojené k dohovoru:

Článok 1

Súdny dvor Európskych spoločenstiev má v súlade s podmienkami ustanovenými v tomto protokole právomoc prijímať prejudiciálne rozhodnutia týkajúce sa výkladu Dohovoru o používaní informačných technológií na colné účely.

Článok 2

1. Vyhlásením prijatým v čase podpisu tohto protokolu alebo neskôr môže každý členský štát prijať právomoc Súdneho dvora Európskych spoločenstiev o prejudiciálnych rozhodnutiach týkajúcich sa výkladu Dohovoru o používaní informačných technológií na colné účely v súlade s podmienkami uvedenými v odseku 2 písm. a) alebo v odseku 2 písm. b).

2. Členský štát vo svojom vyhlásení podľa odseku 1 môže ustanoviť, že

a) ktorýkoľvek súd alebo tribunál daného štátu, voči ktorého rozhodnutiam nie je možné podať odvolanie podľa vnútroštátnych právnych predpisov, môže požiadať Súdny dvor Európskych spoločenstiev, aby prejudiciálne rozhodol o danej otázke vznesenej v prebiehajúcom spore, ktorý sa týka výkladu Dohovoru o používaní informačných technológií na colné účely, ak tento súd alebo tribunál považuje rozhodnutie o tejto otázke za potrebné na to, aby mohol prijať rozsudok, alebo

b) ktorýkoľvek súd alebo tribunál príslušného štátu môže požiadať Súdny dvor Európskych spoločenstiev o prejudiciálne rozhodnutie o otázke vznesenej v prebiehajúcom spore, ktorý sa týka výkladu Dohovoru o používaní informačných technológií na colné účely, ak tento súd alebo tribunál považuje rozhodnutie o tejto otázke za potrebné na to, aby mohol prijať rozsudok.

Článok 3

1. Protokol o Štatúte Súdneho dvora Európskych spoločenstiev a Rokovací poriadok Súdneho dvora sa vykonávajú.

2. Podľa Štatútu Súdneho dvora Európskych spoločenstiev má každý členský štát, ktorý prijal alebo neprijal vyhlásenie podľa článku 2, právo podať Súdnemu dvoru Európskych spoločenstiev vyjadrenie alebo pripomienky v písomnej forme k prípadom vzneseným podľa článku 1.

Článok 4

1. Tento protokol prijmú členské štáty v súlade s ich ústavnými požiadavkami.

2. Členské štáty oznámia depozitárovi splnenie ústavných požiadaviek na prijatie tohto protokolu a postupujú mu akékoľvek vyhlásenia prijaté podľa článku 2.

3. Tento protokol nadobudne podľa odseku 2 platnosť 90 dní odo dňa, keď posledný členský štát, ktorý bol členom Európskej únie v čase, keď Rada prijala akt definujúci tento protokol, oznámi splnenie tejto formality. Protokol však nadobudne platnosť najskôr v rovnakom čase, v akom nadobudne platnosť Dohovor o používaní informačných technológií na colné účely.

Článok 5

1. Tento protokol je otvorený na pristúpenie každému štátu, ktorý sa stane členským štátom Európskej únie.

2. Listiny o prístupe sa uložia u depozitára.

3. Text tohto protokolu, ktorý vypracuje Rada Európskej únie v jazyku pristupujúceho štátu, je autentický.

4. Tento protokol nadobudne platnosť v ktoromkoľvek štáte, ktorý k nemu pristúpil, po 90 dňoch odo dňa uloženia listiny o jeho prístupe alebo v deň, keď tento protokol nadobudol platnosť, ak sa tak nestalo v danej lehote 90 dní.

Článok 6

Každý štát, ktorý sa stane členom Európskej únie a pristúpi k Dohovoru o používaní informačných technológií na colné účely, v súlade s článkom 25 prijíma ustanovenia tohto protokolu.

Článok 7

1. Každý členský štát, ktorý je vysokou zmluvnou stranou, môže navrhnúť zmeny a doplnenia k tomuto protokolu. Každý taký návrh sa zasiela depozitárovi, ktorý ho postupuje Rade.

2. Zmeny a doplnenia posúdi Rada, ktorá odporúča členským štátom ich prijatie v súlade s ich príslušnými ústavnými požiadavkami.

3. Takto ustanovené zmeny a doplnenia nadobudnú platnosť v súlade s ustanoveniami článku 4.

Článok 8

1. Generálny tajomník Rady Európskej únie koná ako depozitár tohto protokolu.

2. Depozitár uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev oznámenia, listiny alebo správy týkajúce sa tohto protokolu.

Příloha 01

VYHLÁSENIE

o súčasnom prijatí Dohovoru o používaní informačných technológií na colné účely a Protokolu o výklade uvedeného dohovoru prostredníctvom prejudiciálnych rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev

Predstavitelia vlád členských štátov Európskej únie, ktorí sa zišli v rámci zasadnutia Rady,

pri podpise aktu Rady o vypracovaní Protokolu o výklade Dohovoru o používaní informačných technológií na colné účely prostredníctvom prejudiciálnych rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev,

so želaním, aby bol uvedený dohovor po nadobudnutí platnosti vykladaný čo najúčinnejšie a najjednotnejšie,

vyjadrujú svoju vôľu čo najskôr prijať potrebné kroky na zabezpečenie toho, aby vnútroštátne postupy na prijatie Dohovoru o používaní informačných technológií na colné účely a jeho protokolu týkajúceho sa výkladu dohovoru boli ukončené v najskoršom možnom termíne.

Příloha 02

Vyhlásenie podľa článku 2

V čase podpisu tohto protokolu nasledujúce krajiny vyhlásili, že uznávajú právomoc Súdneho dvora Európskych spoločenstiev v súlade s postupmi uvedenými v článku 2:

Írsko a Portugalská republika v súlade s postupmi uvedenými v článku 2 ods. 2 písm. a),

Spolková republika Nemecko, Grécka republika, Francúzska republika, Holandské kráľovstvo, Rakúska republika, Fínska republika a Švédske kráľovstvo v súlade s postupmi uvedenými v článku 2 ods. 2 písm. b).

VYHLÁSENIE

Spolková republika Nemecko, Grécka republika, Holandské kráľovstvo a Rakúska republika si vyhradzujú právo na prijatie ustanovení v rámci vnútroštátnych právnych predpisov do takej miery, že tam, kde sa otázka týkajúca sa výkladu Dohovoru o používaní informačných technológií na colné účely rieši pred národným súdom alebo tribunálom, voči ktorého rozhodnutiu nemožno podať odvolanie podľa vnútroštátnych právnych predpisov, súd alebo tribunál bude požiadaný, aby sa v danej veci obrátil na Súdny dvor.

Dánske kráľovstvo a Španielske kráľovstvo urobia vyhlásenia v čase prijatia protokolu.

Vyhlásenie

podľa článku 2 Protokolu podpísaného 29. novembra 1996 na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o výklade Dohovoru o používaní informačných technológií na colné účely prostredníctvom prejudiciálnych rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev

Slovenská republika vyhlasuje, že uznáva právomoc Súdneho dvora Európskych spoločenstiev podľa článku 2 ods. 2 písm. a) Protokolu vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o výklade Dohovoru o používaní informačných technológií na colné účely prostredníctvom prejudiciálnych rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev.

V Bratislave 31. januára 2006

Ivan Gašparovič v. r.

Anglické znenie textu