Oznámenie č. 286/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o výklade Dohovoru o používaní informačných technológií na colné účely prostredníctvom prejudiciálnych rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev

Čiastka 102/2006
Platnosť od 24.05.2006
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 25. decembra 2005. Prezident Slovenskej republiky podpísal vyhlásenie Slovenskej republiky k protokolu 31. januára 2006. Vyhlásenie nadobudlo platnosť dňom uloženia u depozitára protokolu, t. j. 23. februára 2006.

Pôvodný predpis

24.05.2006